Jump to Navigation

Izmena Carinskog zakona

Zbog izmene propisa kojim su do sada bile regulisane subvencije prilikom uvoza motornih vozila za Osobe sa invaliditetom, doći će do određenih problema.

Ovo se odnosi prema dosadašnjim informacijama na uvoz svih motornih vozila koji nemaju dokaze da su proizvedeni u EU.

Dostavljamo Vam do sada prikupljenje informacije i obaveštenja.

Presednik Saveza bubrežnih invalida

Dipl ecc Zoran Mišković

 

 

Уставни основ за доношење Закона

"..., чланом 31. Закона бришу се тач. 12) – 15) у члану 216. Царинског закона, а додаје се нова тачка 11а). Тач. 12) – 15)

- у члану 216. била су прописана различита ослобођења од плаћања увозних дажбина за особе са инвалидитетом, односно за њихове организације, у зависности од врсте робе коју увозе. Новим законским решењем, тј. додавањем тачке 11а), а брисањем постојећих тач. 12) – 15), на један уопштен начин формулисано је ослобођење од плаћања увозних дажбина за особе са инвалидитетом, односно њихове организације, на предмете посебно намењене за образовање, запошљавање или друштвени напредак тих особа, као и на резервне делове, компоненте или додатке који су посебно направљени за те производе, који се не производе у Републици Србији. Оваквим решењем се желело омогућити особама са инвалидитетом да и даље уживају повластицу у виду ослобођења од плаћања увозних дажбина приликом увоза предмета који су у непосредној вези са употребом од стране ових особа и који су у функцији побољшања њиховог положаја. С друге стране, новим законским решењем путнички аутомобил и друга моторна возила (тачка 13.

- у члану 216. Царинског закона) искључена су из ослобођења. Овде треба посебно нагласити да у време увођења ове царинске повластице у Републици Србији нису били на снази споразуми о слободној трговини, па је увоз путничких аутомобила уз ослобођење од плаћања увозних дажбина за особе са инвалидитетом, био могућ само на основу Царинског закона. У међувремену, Република Србија је потписала низ споразума о слободној трговини, чиме се обавезала да подстиче међусобну преференцијалну трговину са државама, односно царинским територијама са којима су ти споразуми закључени. С обзиром да је пуна либерализација трговине, у складу са постојећом мрежом споразума о слободној трговини, достигнута 1. јануара 2015. године, то више нема места да особе са инвалидитетом увозе путничке аутомобиле и друга моторна возила уз ослобођење од плаћања увозних дажбина по основу Царинског закона, јер постоји могућност да се путнички аутомобили и друга моторна возила увозе без плаћања царине из земаља са којима имамо споразуме. Такође, предложену измену у члану 216. потребно је извршити и ради даљег усклађивања са европским законодавством у овој области..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царински закон Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 18/2010, 111/2012 (чл. 14. није у пречишћеном тексту) и 29/2015 и 108/2016 (чл. 39-41. нису у пречишћеном тексту).

ДЕО ПРВИ ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ ГЛАВА I ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА

Садржај и примена закона

Члан 1.

Овим законом уређују се општа правила и поступци који се примењују на робу која се уноси и износи из царинског подручја Републике Србије. Овај закон:

1) примењује се на промет робе између царинског подручја Републике Србије и других царинских подручја уз прописе из осталих области који се односе на трговину робом;

2) уређује царинске радње и поступке, као и права и обавезе лица и царинског органа, који из тих радњи и поступака проистичу;

3) примењује се јединствено на целом царинском подручју Републике Србије, осим ако није другачије прописано овим законом, другим законом или међународним споразумом који је потврдила Република Србија.

Царински прописи обухватају:

3) овај закон и прописе донете на основу овог закона ради његовог спровођења;

4) Закон о Царинској тарифи и прописе донете ради његовог спровођења;

5) међународне споразуме и прописе донете ради њиховог спровођења.

Закони, други прописи и мере у вези с царином, осим у службеном гласилу, могу се објављивати и у другим средствима информисања, укључујући и електронска средства. Циљ закона

Члан 2.

Циљ овог закона је:

1) заштита економских, фискалних и финансијских интереса Републике Србије;

2) заштита Републике Србије од незаконите и илегалне трговине;

3) безбедност и заштита људи и животне средине;

4) олакшавање међународне трговине.

Царински орган контролише међународни промет робе, доприносећи слободној трговини, спровођењу спољашњих аспеката домаћег тржишта и принципа који се односе на трговину, као и општој безбедности у ланцу трговине.

Ради обављања прописаних радњи, царински орган може вршити све контролне радње за обезбеђивање правилне примене овог закона и осталих прописа.

Ове радње и активности могу се вршити ван царинског подручја Републике Србије само ако је то утврђено међународним споразумом.

Царинско подручје Републике Србије

Члан 3.

Царинско подручје Републике Србије обухвата територију и територијалне воде Републике Србије, као и ваздушни простор изнад Републике Србије и ограничено је царинском линијом која је истоветна с границом Републике Србије. Информационе технологије

Члан 4. Царински орган уводи и примењује информационе технологије када је то исплативо и ефикасно за Управу царина, као и за привреду уопште, при чему примењује међународно прихваћене стандарде.

Информациона технологија подразумева и:

1) методе електронске трговине као алтернативу методама заснованим на документацији;

2) електронске методе за утврђивање исправности, као и методе засноване на документацији; Царински орган одређује услове под којима привредни субјекти могу да се обраћају том органу електронским путем.

Напомена Редакције: ова верзија члана се примењује од 5.2.2017. године

Дефиниције

Члан 5.

Carinski zakon - OBRAZLOZENJE by Kidney patients and kidney illnesses on Scribd

Carinski zakon by Kidney patients and кidney illnesses on Scribd

Slika: 


Main menu 2

by Dr. Radut.