Jump to Navigation

Povodom javnog konkursa grada Novog Sada za 2018. godinu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 6-7/2018-164-11

Дана: 13.06.2018.године

НОВИ САД

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14,58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државнепомоћи(„Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), РешењаКомисијеЗаконтролудржавнепомоћибр.401-00-00028/2018-01од06.02.2018.године,члана47.став1.тачка3.Стагута Града Новог Сада-пречишћен текст ("СлужбенилистГрадаНовогСада",број43/08)иПрсдлога пројеката које је подржала Комисијазаспровођењепоступкајавногконкурсазасуфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавногинтереса у области јавног информисања у 2018. години, Градоначелник Града Новог Сада доноси:

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава по расписаном Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у циљу
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. годиниMain menu 2

by Dr. Radut.